02-551-1464

ฝึกอบรมด้าน ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับบันได และการฝึกปฏิบัติงานในสถานที่จริง จำนวน 6 ชั่วโมง